Meny

Frakter och köpvillkor

1 Anbud

I anbudet angivna priser gäller med reservation för prisändringar i leverantörsledet som inträffar efter offertens utskriftsdatum och fram till leveransdagen.

2 Beställning och beställningserkännande

Avviker antagande svar genom tillägg, inskränkning eller förbehåll från lämnat anbud, gäller de av säljaren erbjudna villkoren till dess denne skriftligen godkänt avvikelserna.

3 Sekretess

Anbuds, ordererkännande samt däri ingående handlingar såsom priser, prislistor eller annan information av teknisk eller ekonomisk art får ej reproduceras eller på annat sätt delges tredje man.

4 Pris vid fakturaförsäljning

Om ej annat överenskommits gäller leveransdagens pris. Angivna prisuppgifter avser pris exklusive mervärdesskatt och exklusive frakt.

5 Leverans, försäkring, emballage

Leverans sker fritt vårt (säljarens) lager. Ev försäkring och emballage tillkommer utöver produktens pris. Transport utförs av den av oss utvalda transportören till dennes prislista. Sker avvikelser i fråga om den avtalade frakten debiteras kunden transportörens extra kostnader.

6 Mottagande

Köparens mottagningskontroll skall vid godsets ankomst omfatta avstämning mot följesedel samt utifrån synliga skador. Då godset emballerats av eller i annat fall innan godset användes, skall mottagningskontrollen fullföljas med efter godsets art anpassad omsorg. Kunden svarar för lossning.

7 Returer och Reklamationer

Med Retur avses att kunden returnerar en av kunden beställd produkt utan att det är något fel på produkten eller annan avvikelse i relation till beställningen. Med Reklamation avses att en kund reklamerar en produkt antingen för att det är något fel på produkten eller produkten inte överensstämmer med beställningen.

Returbestämmelser:

 • Alla returer ska avtalas med Signpoint AB före det att gods återsänds.
 • Köparen skall styrka att Produkten är levererad av Signpoint AB, detta görs genom både faktura och följesedel.
 • Produkten skall vara oanvänd och oskadat för att retur skall godkännas.
 • Produktens totala inköpspris skall överstiga 500 SEK exkl. moms.
 • Köparens begäran om retur framställs inom 1 månad från leverans av Produkten.
 • Köparen står för returens fraktkostnad.
 • Retur av produkt som är kundanpassad godkänns ej.
 • Avbokning av lagda men ännu ej levererade orders är att jämställa med retur.
 • Returavdrag om 10% av produktens inköpsvärde tillämpas på samtliga godkända returer.

Reklamationsbestämmelser:

 • Köparen skall styrka att aktuell produkt är levererad av Signpoint AB genom faktura- eller följesedel.
 • Köparen skall genomföra en noggrann mottagningskontroll av leveransen utifrån synliga fel och brister samt antal inom fem (5) arbetsdagar från leverans.
 • Reklamation skall snarast efter att felet eller bristen upptäckts skriftligen anmälas till Signpoint AB.
 • Säljaren ansvarar inte för fel som beror på omständigheter som tillkommit efter köpet vilket exempelvis innebär ansvarar för fel som beror på felaktig användning, bristfälligt underhåll, oriktig montering eller normal förslitning och försämring.
 • Köparen skall lämna korrekt och tydliga uppgifter om vad felet består av.
 • När vi har mottagit din reklamation kommer vi att behandla ärendet och meddela om reklamationen är godkänd eller inte. Om vi godkänner reklamationen kommer du också få besked om du kommer att få varan reparerad, få en ersättningsvara eller om du kommer att få ersättning för varan.
 • Köparen står för reklamationens retur fraktkostnad.

8 Kreditering av returgods

Vid ett eventuellt återtagande av levererade varor, vilka inte varit behäftade med fel, krediteras köparen fakturavärdet minskat med 10%, om ej annat avtalats. Härutöver är köparen skyldig att ersätta säljaren för ev uppkomna transportkostnader och kostnader för skadat gods. Vid retur skall säljarens följesedel, faktura bifogas.

9 Äganderättsförbehåll

För alla produkter som säljs på kredit, förbehåller sig Signpoint AB äganderätten till dess att köparen erlagt full betalning för dem. Äganderättsförbehållet innebär bl a att varorna inte får säljas vidare innan de är till fullo betalda.

10 Betalning

Betalning skall, om kredit beviljats ske inom 15 dagar från fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodagen med 8% över gällande referensränta. Påminnelseavgift debiteras med 45 kronor. Godset utgör säljarens egendom intill dess att full betalning erlagts.

11 Marknadsföring

Säljaren tar inget ansvar för tillverkares, importörs eller andra återförsäljares marknadsföring.

12 Befrielsegrunder

Säljaren och köparen får ej mot varandra åberopa underlåtenhet att fullgöra avtalet, om det hindras till följd av omständigheter utanför partens kontroll såsom arbetskonflikt, krig myndigheters beslut eller annat av parten icke vållat förhållande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som parten icke kunnat förutse. Kan avtalet ej fullföljas inom skälig tid beroende på ovanstående skall hävande part skriftligen meddela motpart.

0
  0
  Öppna varukorgen
  Din varukorg är tomÅtergå till webbshopen